ای کاش میتونستیم ساده زندگی کنیم،ساده بخندیم،به سادگی شادی کنیم و خیلی راحت از کنار غم ها

بگذریم،ساده ببخشیم،به همدیگر حق بدیم و نسبت به همدیگر مهربون باشیم و از هم نفرت ندلشته باشیم و اگه همه اینها رو

رعایت کنیم هم به خودمون آسیب نمیزنیم و هم واسه همیشه خوشبخت میمونیم...