به نظرمن هرکس تو زندگیش اشتباهی می کند ولی به این معنا نیست که باید یک عمر بهایش رو بپردازه بعضی وقتا انسان

های خوب انتخاب های بد میکنند،معنیش این نیست که ادم های بدی هستند،بلکه فقط دچار یه اشتباه شدند که خواه و ناخواه

بوده...