بعضی وقتا بهتره ما ادما به اون چیزهایی حتی فکرشو نمیکیم

فکــــرکنیم...  

 

:-|