گاهی تنها بودن بهتر است،باور کن بعضیا تنهاترت میکنن.... :-(