دلتنگ که بشی ادم دیگری میشی

عصبی تر،خشن تر،کلافه تر،تلخ تر و جالبتر اینجاست کاری به اطرافیانت نداری،همش رو نگه میداری و دقیقا سر همون کسی که

دلتگشی خالی میکنی...