این روزها دیگه باخودمم غریبه ام...

دیگه چهره ی خودمو نمیشناسم وقتی خودمو تو اینه میبینم حس میکنم دیگه اون دختر شاد و سرزنده ی قبلنا نیستم 

حتی خودمم دیگه نمیشناسم

همه میگن چته؟چرا ناراحتی؟

ولی همه ی حرفاشون زودگذره تو همون لحظه پرسیده میشه و بعد فراموش میشه

نمیدونم الان که هستم انقدر زود فراموشم میکنن از این دنیا برم چی میشه...

واقعا چی میشه؟؟؟...