آدم ها گاهی بین این دو کلمه میمونند،دوکلمه ای که فقط بایک حروف <واو> معنیه خوبشو ازدست میده و به یک کلمه ی زشت و وقیحانه تبدیل 

میشود...این روزها آدم ها بیشتر دنبال شروآفت اند تا شرافت،چیزی که هم خودشو میسوزونه هم آدمای اطرافشو...

گاهی وقتا هم میخواهند شرافته ازدست داده شونو بزور بدست بیارند نمیدونند نگه داشتنی از همون اول بوده 

زیادی رو یک چیز کیلید کردن شروآفتو بیشتر میکنه...

به راستی که این کلمه مثله بندی میمونه که ما از روی اون باید با دقت عبور کنیم که مبادا دچار لغزش بشیم که اگه پامون لیز بخوره و بنابر هر دلایلی 

بیوفتیم...

بووووووووووووووووووووووووووووووممممــــــــــ... چه شوَوَوَوَوَوَد....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!