این روزها عین آدم فضایی ها میمونم به طرز عجیب و غریب...

درجایی زندگی میکنم که بین زمین و آسمون معلقم و دربین افرادی زندگی میکنم که هیچ جاذبه ای ندارد،واقعا هیچ جاذبه ای

ندارند و رابطه من با اونا عین دوقطب غیر همنام و درعین حال همدیگر رو دفع میکنیم!!!

واقعا چه استدلال خنده داری...البته شاید اونا آدم فضایی باشند......

آره،حتما همینطوره رفتاراشون،نوع غذاخوردنشون،نوع پوششون واقعا رو اعصابه،گاهی وقتا درونم فریاد میکشه،جیغ

میکشه،اما ظاهرم خونسرد و نگاهم کاملا بی تفاوت و رو لبم مهر سکوت،فقط سکووت...