همه ما آدمها از یک وجه مشترک برخورداریم اونم ادعا!!!

که میزان ادعا ها بین آدم ها متفاوت هست،یکی کم ادعا و یکی پرمدعاا

یعنی بعضی ها انقدررر ادعاشون زیاده که ک*و*ن خر رو پ*ا*ر*ه میکنه چه برسه به آدمو...

این دسته آدم ها(البته بلا نسبت آدم)موجودات مزخرفین چرا که در طول زندگیشون تنها هنرشون ادعا کردنه که آدمو با

اینکارشون دیوونه میکنند...

ایشاا... نصیب هیچ کس نشه که بشه الفاتحهه...