این روزها حسابی دلم گرفته و دلتنگم،دلتنگ روزهای بچگیم،چه خوب بود با همه ی بدی ها... کتک میخوردیم،اجبار تو همه کار های ما بود و اختیاری از خودمون نداشتیم اما دروغ نمیگفتیم،گناه نمیکردیم،پاک پاک بودیم مثل یه گل...
این روزها با تمام خوشیهام خوب بودن حالم بازم غم دارم هیچ چیز نمیتونه ارومم کنه خنده هام از ته دله اما زود ازبین میره و انگار یه چیزیو گم کردم و پیداش نمیکنم:-((